Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Ochrona Dóbr Osobistych i Prawo Prasowe

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym osób, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone. Nasze działania obejmują zarówno czynności podejmowane w postępowaniu cywilnym, jak i karnym. W imieniu naszych Klientów występujemy do sądu z roszczeniami o:

naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

zobowiązanie osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Nasze działania mające na celu ochronę interesów naszych Klientów obejmują między innymi sprawy:

o zniesławienie (np. obraźliwe wpisy w Internecie),

o naruszenia tajemnicy korespondencji,

o bezprawne użycie zdjęć osoby (m.in. w reklamach, na fikcyjnych profilach na portalach społecznościowych),

o naruszenie godności osobistej i dobrego imienia,

o bezprawne dysponowanie danymi osobowymi i ich rozpowszechnianie,

o znieważanie w miejscu pracy przez osoby kierujące przedsiębiorstwem czy innych współpracowników,

w zakresie prawa do kultu po osobie zmarłej.


Renoma Przedsiębiorstwa

Chcąc zapewnić naszym Klientom prowadzącym działalność gospodarczą skuteczną pomoc prawną podejmujemy także działania odnoszące się do ochrony renomy przedsiębiorstwa. Przeciwdziałamy czynom nieuczciwej konkurencji, w szczególności tym, które mogą spowodować utratę zaufania ze strony konsumentów oraz kontrahentów biznesowych. Świadczymy naszą pomoc w dbaniu o prawdziwe przedstawianie przedsiębiorcy w mediach m.in. pomagamy podejmować działania przy usuwaniu nieprawdziwych i szkodliwych wpisów w Internecie, reagujemy na nierzetelne publikacje prasowe. Dbamy o to, aby nasi Klienci biznesowi nie tylko mieli zapewnioną obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także, aby ich dobre imię i wiarygodność nie były bezkarnie naruszane.Prawo Prasowe

Kancelaria udziela Klientom profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa prasowego – pomoc jest przez nas prowadzona zarówno w imieniu podmiotów dochodzących ochrony wobec naruszających ich prawa publikacji środków masowego przekazu, jak i ochrony interesów wydawców prasy, redaktorów naczelnych i dziennikarzy przed powództwami o ochronę dóbr osobistych.

Działanie na rzecz naszych Klientów obejmuje:

analizę materiałów prasowych przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych,

przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych,

pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych,

reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie,

reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym.

 Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

e-mail: koszel@kancelariakoszel.pl

tel.kom. 693-549-665

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju - w szczególności na terenie województwa pomorskiego, w tym na obszarze Gdańska, Sopotu i Gdyni.