Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Sprawy z zakresu Prawa Administracyjnego

W ramach naszej działalności udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy wnioski, podania, odwołania, skargi, skargi kasacyjne, jak również wszelkie inne pisma właściwe dla postępowania administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzących do uzyskania zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto występujemy w imieniu naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Działamy także przed organami egzekucyjnymi w administracji.


W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

prawa budowlanego (m.in. wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie),

gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (m.in. wykup nieruchomości),

reprywatyzacji (odzyskanie utraconego mienia, zwrot gospodarstwa rolnego, lasu, nieruchomości budowlanych, kamienic),

wydawania koncesji i zezwoleń,

odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,

wydawania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,

sporów związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego,

ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności decyzją administracyjną,

wiz, kart tymczasowego pobytu, kart stałego pobytu, jak również zezwolenia i zgody na pracę dla cudzoziemców.