Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Ewelina Koszel

 

Sprawy z zakresu Prawa Cywilnego

Naszym klientom zapewniamy ochronę prawną na każdym etapie sporów cywilnych: w negocjacjach przedsądowych, w postępowaniu sądowym (przed sądem I i II instancji i Sądem Najwyższym) oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Dostosowując się do Państwa potrzeb sporządzamy także opinie prawe oraz udzielamy porad prawnych. W ramach wykonywanych czynności sporządzamy m.in. pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, pisma procesowe, zawezwania do próby ugodowej, wezwania do zapłaty.


Świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

• nieruchomości, własności i innych praw rzeczowych (m.in. ochrona posiadania, przywrócenie posiadania, ochrona własności, immisje, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw i zastaw rejestrowy),

• zobowiązań (m.in. sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych praw bez zlecenia, umowy sprzedaży, w szczególności dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady, sprzedaży na raty, odkupu, pierwokupu, zamiany, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy deweloperskiej, umowy leasingu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy przewozu osób i rzeczy, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy przechowania, umowy składu, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia, weksli),

• spadków (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu, uznanie za niegodnego dziedziczenia),

• ochrony konsumentów (m.in. klauzule niedozwolone - abuzywne, postępowanie przed Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji – UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konsumentów i Konkurencji SOKiK, dostosowywanie wzorców umownych oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem występowania klauzul niedozwolonych).


Sprawy Odszkodowawcze

Kancelaria specjalizuje się także w obsłudze spraw z zakresu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, związanych z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym czy popełnionym błędem medycznym przez personel szpitala. Pomagamy poszkodowanym osobom, które uległy tego typu zdarzeniom w dochodzeniu należnych im praw, w tym uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione straty materialne. Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego i sądowego zarówno w procesie właściwym dot. odszkodowania i zadośćuczynienia, jak i reprezentując poszkodowanego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku.


Sprawy Egzekucyjne

Ponadto podejmujemy czynności w postępowaniu egzekucyjnym - dbamy o interesy wierzycieli w egzekucji świadczeń im przysługujących, dłużnikom zaś oferujemy kompleksową ochronę ich praw w toku egzekucji skierowanej do ich majątku.